ประวัติเทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบายนายกเทศมนตรี
 เทศบัญญัติงบประมาณรา
 เทศบัญญัติงบประมาณรา
 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 1
 บ้านแม่ลาวหลังโรงเรี
 บ้านแม่ลาวหลังว้ด
 บ้านป่ารวก
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา
 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
 งานป้องกัน
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโอน (ย้าย) ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ลาว

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ลาว จำนวน 2  ตำแหน่ง   ดังนี้

1.นายช่างโยธา 2-4/5                                        จำนวน           1        อัตรา

2.เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5                                  จำนวน           1        อัตรา

ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่ลาว  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านโปรดประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดของท่านได้รับทราบ  หากมีความประสงค์จะโอน(ย้าย) ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

1.หนังสือยินยอมให้โอน(ย้าย)

2.หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา

3.สำเนาบัตรประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

4.เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มายัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ที่ 1 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณารับโอน(ย้าย) ต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5372-9689 (งานการเจ้าหน้าที่) ในวันและเวลาราชการ


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 21 มี.ค. 2556  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 965 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
โทรฟรี ตลอด 24 ชั่วโมง 1567 ศูนย์ดำรงธรรม  โพสเมื่อ 18 พ.ย. 2557
เกร็ดความรู้ ประชาคมอาเซียน หรือ AEC  โพสเมื่อ 18 ก.ค. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว  โพสเมื่อ 02 ก.ค. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว  โพสเมื่อ 02 ก.ค. 2557
ประกาศเทศบาลตำบลแม่ลาว  โพสเมื่อ 02 ก.ค. 2557
เทศบาลตำบลแม่ลาว
ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย