ประวัติเทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบายนายกเทศมนตรี
 เทศบัญญัติงบประมาณรา
 เทศบัญญัติงบประมาณรา
 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 1
 บ้านแม่ลาวหลังโรงเรี
 บ้านแม่ลาวหลังว้ด
 บ้านป่ารวก
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา
 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
 งานป้องกัน
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์
รับโอน (ย้าย) ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ลาว

ด้วยเทศบาลตำบลแม่ลาว อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย มีความประสงค์จะรับโอน (ย้าย) ข้าราชการ / พนักงานส่วนท้องถิ่น เพื่อดำรงตำแหน่งในสังกัดเทศบาลตำบลแม่ลาว จำนวน 2  ตำแหน่ง   ดังนี้

1.นายช่างโยธา 2-4/5                                        จำนวน           1        อัตรา

2.เจ้าพนักงานธุรการ 2-4/5                                  จำนวน           1        อัตรา

ดังนั้น เทศบาลตำบลแม่ลาว  จึงขอความอนุเคราะห์มายังท่านโปรดประชาสัมพันธ์ให้ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่นในสังกัดของท่านได้รับทราบ  หากมีความประสงค์จะโอน(ย้าย) ให้จัดส่งเอกสารดังต่อไปนี้

1.หนังสือยินยอมให้โอน(ย้าย)

2.หนังสือรับรองความประพฤติจากผู้บังคับบัญชา

3.สำเนาบัตรประวัติข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น

4.เอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

มายัง สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ลาว เลขที่ 169 หมู่ที่ 1 ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย เพื่อใช้ในการประกอบการพิจารณารับโอน(ย้าย) ต่อไป หากมีข้อสงสัยสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-5372-9689 (งานการเจ้าหน้าที่) ในวันและเวลาราชการ


โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ : 21 มี.ค. 2556  เวลา 00:00 น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น 644 ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
โครงการรับชำระภาษีเคลื่นที่ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้ ปร  โพสเมื่อ 25 มี.ค. 2557
รับโอนย้ายนักวิชาศึกษา  โพสเมื่อ 14 ม.ค. 2557
รับโอน (ย้าย) ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น เทศบาลตำบลแม่ลาว  โพสเมื่อ 21 มี.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์จดหมายข่าวเทศบาลตำบลแม่ลาว  โพสเมื่อ 28 ก.พ. 2556
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับเบี้ยยังชีพผู้พิการประจำปีงบประมาณ 2557  โพสเมื่อ 12 ก.พ. 2556
เทศบาลตำบลแม่ลาว
ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย