ประวัติเทศบาล
 ลักษณะที่ตั้งตำบล
 ข้อมูลพื้นฐาน
 วิสัยทัศน์/พันธกิจ
 แผนที่ตำบล
 อาณาเขตตำบล
 นโยบายนายกเทศมนตรี
 เทศบัญญัติงบประมาณรา
 เทศบัญญัติงบประมาณรา
 บ้านป่าตึง หมู่ที่ 1
 บ้านแม่ลาวหลังโรงเรี
 บ้านแม่ลาวหลังว้ด
 บ้านป่ารวก
 คณะผู้บริหาร
 สมาชิกสภา
 สำนักปลัด
 ส่วนการคลัง
 กองช่าง
 ส่วนการศึกษา
 กองสาธารณะสุขและสิ่งแวดล้อม
 งานป้องกัน
 หน่วยกู้ชีพ กู้ภัย
 ศูนย์ อปพร.
 เบี้ยยังชีพผู้สูงอาย
 สวัสดิการผู้พิการ
  ข่าวประชาสัมพันธ์

โพสข้อมูลเมื่อ วันที่ :   เวลา น.     ( เข้าชมทั้งสิ้น ครั้ง )

   5 ข่าวล่าสุด
เทศบาลตำบลแม่ลาว
ตำบลดงมะดะ อำเภอแม่ลาว จังหวัดเชียงราย